Regulamin Vouchera

Regulamin korzystania z Vouchera ( Karty Podarunkowej ) Brodziak Gallery 

 

I. Postanowienia wstępne:
 
Regulamin określa zasady i warunki nabywania i korzystania z Vouchera wydawanej przez Brodziak Gallery. 
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

Brodziak Gallery – sklep stacjonarny, w którym prowadzona jest sprzedaż produktów „Brodziak Gallery”; właścicielem sklepów stacjonarnych jest odpowiednio Szymon Brodziak; lista sklepów stacjonarnych dostępna jest pod adresem https://szymonbrodziak.com

Voucher ( Karta podarunkowa ) - bon towarowy, wydany na okaziciela, uprawniający do wielokrotnego dokonywania zakupów w Brodziak Gallery w zakresie ustalonego na Karcie Podarunkowej limitu kwotowego.

Kodeks cywilny - – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

Konsument - konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Szymon Brodziak z siedzibą w Poznaniu, ul Głogowska 16, 60-734 Poznań, NIP: 7791971381, REGON: 300039033
 

Nabywca– osoba, która nabywa od Wydawcy Voucher (kartę podarunkową) w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w wysokości równej kwocie wartości Vouchera (karty podarunkowej) w celu jej wykorzystania na własną rzecz lub przekazania innemu Użytkownikowi.

Regulamin – niniejszy regulamin

Użytkownik–  Posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Brodziak Gallery Poznań oraz Brodziak Gallery Warszawa
Wydawca – podmiot wydający Voucher (kartę podarunkową), tj. Brodziak Gallery,

Towary– rzeczy ruchome udostępnione do sprzedaży w Galeriach Brodziak (albumy, plakaty, fotografie autorskie, fotografie kolekcjonerskie) .


Regulamin dostępny jest na www.szymonbrodziak.com oraz w Grodziak Gallery Poznań i Warszawa.
Wydawca przekaże Użytkownikowi na jego żądanie treść Regulaminu w formie pisemnej.

 

II. Warunki nabywania i korzystania z vouchera:
 
Wydawca w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne w kwocie równiej początkowej wartości nominalnej Vouchera (karty podarunkowej) Brodziak Gallery, zobowiązuje się do wydania karty z środkami („kwota doładowania”). 
Warunkiem nabycia Vouchera (karty podarunkowej) jest
zapoznanie się z Regulaminem
posiadanie przez Nabywcę pełnej zdolności do czynności prawnych
Warunkiem korzystania z vouchera (karty podarunkowej) Brodziak Gallery jest
zapoznanie się z Regulaminem a w przypadku przekazania vouchera (karty podarunkowej) innemu Użytkownikowi powiadomienie go o konieczności zapoznania się z Regulaminem
przekazanie sprzedawcy w Brodziak Gallery Vouchera (karty podarunkowej) 
Voucher (karta podarunkowa) nie może być wymieniona na gotówkę w całości lub w części.
Voucher (karta podarunkowa) może być wykorzystana (przyjęta do realizacji) wyłącznie w oddziale Brodziak Gallery. Voucher (karta podarunkowa) nie może zostać wykorzystana w sklepie internetowym www.szymonbrodziak.com. prowadzonym na stronie https://szymonbrodziak.com/
Voucher (karta podarunkowa) jest ważna przez kolejne 6 miesięcy od daty jej zakupu. Po upływie terminu ważności Karta Podarunkowa staje się nieważna, a jej dalsze wykorzystywanie nie jest możliwe.
Brodziak Gallery przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery (karty podarunkowe) nieuszkodzone, z nie przekroczonym terminem ważności, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.
Wartość zakupów dokonywanych przy użyciu Vuchera (karty podarunkowej) odejmowana jest od zapisanej na Voucherze (karcie podarunkowej) kwoty zakupu.
Jeżeli wartość zakupionych Towarów i Usług jest niższa od aktualnej kwoty doładowania Vouchera (karty podarunkowej), pozostała kwota doładowania nie podlega zwrotowi i pozostaje do wykorzystania w okresie ważności Vouchera (karty podarunkowej). 
Jeżeli wartość zakupionych Towarów i Usług jest wyższa od aktualnej kwoty doładowania Vouchera (karty podarunkowej) Użytkownik dopłaca różnicę w cenie przy wykorzystaniu dostępnych w Brodziak Gallery metod płatności.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery (karty podarunkowe), które z niezależnych przyczyn po strony Wydawcy zostały utracone (np. zgubione, skradzione) lub uszkodzone. Wydawca nie wystawia duplikatów tak utraconych lub zniszczonych Kart Podarunkowych.
Voucherem (kartą podarunkową) może posługiwać się każdy jej posiadacz mający pełną zdolność do czynności prawnych. Brodziak Gallery nie weryfikuje w jaki sposób Użytkownik wszedł w posiadanie Vouchera (karty podarunkowej) i nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Vouchera (karty podarunkowej) przez osoby nieuprawnione.
Voucher (karta podarunkowa) nie może zostać zablokowana ani zastrzeżona
Brodziak Gallery ma prawo odmówić realizacji Vouchera (karty podarunkowej) w wypadku:
upływu terminu ważności Vouchera (karty podarunkowej)
uszkodzenia Vouchera (karty podarunkowej) w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na Voucherze 
posługiwania się sfałszowanym Voucherem (kartą podarunkową), tj. niezgodną z dostarczonym wzorem lub nieposiadającą stosowanych przez Wydawcę zabezpieczeń.
zaistnienia podejrzenia co do braku posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych przez Użytkownika.


 
III. Rozliczenia i reklamacje kart podarunkowych
 
Nabywca w chwili wydania Karty Podarunkowej Brodziak Gallery otrzymuje od Wydawcy potwierdzenie, potwierdzające nabycie oraz wartość doładowania nabywanego Vouchera (karty podarunkowej).
Wszelkie reklamacje związane z Voucherami (kartami podarunkowymi) będą rozpatrywane przez Wydawcę wyłącznie na podstawie pisemnej reklamacji złożonej przez Użytkownika w Brodziak Gallery Poznań/Warszawa lub przesłanej na następujący adres: ul. Głogowska 16, 60-734 Poznań lub przesłanej drogą mailową na adres laura@szymonbrodziak.com, w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania.
Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, numer Vouchera (karty podarunkowej), przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz podpis.
O wyniku rozpatrzenia reklamacji Wydawca poinformuje Użytkownika niezwłocznie po jej rozpatrzeniu w takiej samej formie, w jakiej została złożona o ile Użytkownik nie wniesie o przesłanie mu odpowiedzi w innej formie, możliwej do spełnienia przez Wydawcę.
Jeżeli reklamacja dotyczy Vouchera (karty podarunkowej), uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację, wraz z reklamacją Użytkownik dostarczy Wydawcy reklamowany Voucher (kartę podarunkową).
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Wydawca wyda Użytkownikowi nowy Voucher (kartę podarunkową), doładowaną kwotą stanowiącą równowartość aktualnego doładowania na uszkodzonej Voucherze (karcie podarunkowej) w chwili oddania jej Wydawcy. Okres ważności nowo wydanego Vouchera (karty podarunkowej) będzie równy okresowi ważności uszkodzonego Vouchera (karty podarunkowej) wydłużonej o okres rozpatrywania reklamacji.


 
IV. Pozasądowe rozstrzyganie sporów
 
Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,
zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
zwrócenie się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów.

 
V. Postanowienia końcowe
 
Karta podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą.
Wydanie Karty Podarunkowej Nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Po zakupie Vouchera (karty podarunkowej) Użytkownik otrzyma potwierdzenie, niebędące paragonem fiskalnym ani fakturą VAT.
Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn: zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Vouchera (karty podarunkowej), prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa w rozumieniu przepisów polskiego prawa cywilnego.
Wydawcy przysługuje ponadto prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Voucherów (kart podarunkowych) wydanych do dnia zmiany Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
Spory pomiędzy Wydawcą a Nabywcą lub Użytkownikiem będącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny według właściwości określonej przepisami prawa.
Spory pomiędzy Wydawcą a Nabywcą lub Użytkownikiem niebędącym Konsumentem, o ile nie stosuje się do nich przepisów dotyczących Konsumentów, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Wydawcy.
Do Nabywców i Użytkowników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, dla których umowa zawarta na podstawie Regulaminu, nie ma charakteru zawodowego, stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów z wyłączeniem Rozdziału IV.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.10.2021 r.