reklamacje

REKLAMACJE

 

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Dzieło wolne od wad oraz jest świadomy przewidzianej przez prawo odpowiedzialności za zgodność świadczenia z umową.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedane Dzieło ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli sprzedane Dzieło ma wadę, Kupujący może:

a. żądać wymiany Dzieła na wolne od wad,

b. żądać usunięcia wady

c. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

d. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę Dzieła, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5. Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwe Dzieło na adres Sprzedawcy.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

7. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).