0

No products in the cart.

Terms & Conditions

I. Definicje

1. Sprzedawca – Szymon Brodziak, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 7791971381, który dokonuje w ramach sklepu internetowego sprzedaży Fotografii.

2. Galeria – sklep internetowy, działający pod adresem www.szymonbrodziak.com oraz prowadzący sprzedaż za jego pośrednictwem.

3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.

4. Umowa – umowa zawarta w ramach Galerii internetowej na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest przeniesienie na Kupującego własności Fotografii przez Sprzedawcę w zamian za zapłatę przez Kupującego ceny.

5. Fotografia – zdjęcie stworzone i sygnowane przez Szymona Brodziaka, wybrane przez Kupującego w Galerii.

6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.

II. Postanowienia ogólne, prawo właściwe, jurysdykcja.

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży Fotografii za pośrednictwem Galerii.

2. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z bądź wynikłe z Umowy poddane są pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.

3. Fotografie są zbywalne i prawa do nich nie są ograniczone jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.

4. Fotografie dostępne są w formie plakatów oraz odbitek o określonych rozmiarach, utrwalanych w formie pojedynczych egzemplarzy na wysokiej jakości papierze.

5. Fotografie są dostępne w limitowanej liczbie egzemplarzy.

6. W zależności od formatu Fotografii są one dostarczane w odpowiedniej kopercie bądź tubie.

7. Niezależnie od nośnika, Fotografie nie są standardowo oprawiane w ramy przez Sprzedawcę. Oprawianie w ramy dokonywane jest na specjalne zamówienie Kupującego za dodatkową opłatą.

8. Fotografia ma przeznaczenie kolekcjonerskie. Przeniesienie własności egzemplarza Fotografii nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do Fotografii. Nabycie Fotografii nie upoważnia Kupującego do dalszego wprowadzania Fotografii do obrotu poprzez najem bądź użyczenie ani do zwielokrotniania Fotografii niezależnie od techniki, medium i nośnika, rozpowszechniania Fotografii niezależnie od medium, w tym publicznego wystawiania, wyświetlania, udostępnienia w Internecie, Intranecie, na portalach społecznościowych itp.

III. Składanie zamówień.

1. Kupujący składa zamówienie na wybraną Fotografię poprzez:

a) zaznaczenie właściwego opisu Fotografii, wskazującego na format Fotografii, oraz

b) prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, oraz

c) złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

2. Fotografia zostanie dostarczona pod adres wskazany w Zamówieniu.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędnego bądź niekompletnego wypełnienia Zamówienia oraz za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania z Galerii i tego konsekwencje.

4. Dla uniknięcia wątpliwości, Fotografie, w tym ich opisy i informacje ich dotyczące prezentowane w Galerii nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 [1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm). i poczytuje się za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm).

IV. Realizacja zamówienia, zawarcie umowy sprzedaży.

1. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Kupującego Sprzedawcy.

2. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Kupującemu na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w formularzu zamówienia informację o potwierdzeniu złożenia zamówienia. Informacje o sposobie uiszczenia kwoty nabycia Fotografii zostaną przesłane Kupującemu w odrębnym od potwierdzenia złożenia zamówienia mailu. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia. Kupujący zobowiązany jest dokonać wpłaty kwoty nabycia Fotografii na wskazany numer rachunku bankowego. Sprzedawca ma prawo powstrzymać się z realizacją swojego zobowiązania do czasu wpłaty kwoty nabycia Fotografii.

3. Realizacja zamówienia na Fotografie będzie następować w terminie do 4 tygodni od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą nabycia Fotografii. Do terminu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Fotografii na wskazany adres.

4. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionej ilości Fotografii bądź brak dostępności Fotografii, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

V. Płatności i dostawy.

1. Płatności za Fotografie dokonywane są w formie przelewu bankowego na numer rachunku bankowego, wskazany przez Sprzedawcę.

2. Kupujący dokonuje zakupu Fotografii według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego.

3. Ceny Fotografii są cenami brutto w walucie euro. Cena nie obejmuje kosztów dostawy.

4. Wraz z zapłatą ceny, Sprzedawca przenosi na Kupującego prawo własności egzemplarza Fotografii.

5. Sprzedawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i opakowania Fotografii zabezpieczającego jej całość i nienaruszalność, w szczególności opakowania Fotografii w sposób odpowiedni do środka dostawy.