prev

Terms and Conditions

I. Definicje

1. Sprzedawca – Szymon Brodziak, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 7791971381, który dokonuje w ramach sklepu internetowego sprzedaży Fotografii.

2. Galeria – sklep internetowy, działający pod adresem www.szymonbrodziak.com oraz prowadzący sprzedaż za jego pośrednictwem.

3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.

4. Umowa – umowa zawarta w ramach Galerii internetowej na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest przeniesienie na Kupującego własności Fotografii przez Sprzedawcę w zamian za zapłatę przez Kupującego ceny.

5. Fotografia - zdjęcie stworzone i sygnowane przez Szymona Brodziaka, wybrane przez Kupującego w Galerii.

6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego. 

II. Postanowienia ogólne, prawo właściwe, jurysdykcja.

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży Fotografii za pośrednictwem Galerii.

2. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z bądź wynikłe z Umowy poddane są pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.

3. Fotografie są zbywalne i prawa do nich nie są ograniczone jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.

4. Fotografie dostępne są w formie plakatów oraz odbitek o określonych rozmiarach, utrwalanych w formie pojedynczych egzemplarzy na wysokiej jakości papierze.

5. Fotografie są dostępne w limitowanej liczbie egzemplarzy.

6. W zależności od formatu Fotografii są one dostarczane w odpowiedniej kopercie bądź tubie.

7. Niezależnie od nośnika, Fotografie nie są standardowo oprawiane w ramy przez Sprzedawcę. Oprawianie w ramy dokonywane jest na specjalne zamówienie Kupującego za dodatkową opłatą.

8. Fotografia ma przeznaczenie kolekcjonerskie. Przeniesienie własności egzemplarza Fotografii nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do Fotografii. Nabycie Fotografii nie upoważnia Kupującego do dalszego wprowadzania Fotografii do obrotu poprzez najem bądź użyczenie ani do zwielokrotniania Fotografii niezależnie od techniki, medium i nośnika, rozpowszechniania Fotografii niezależnie od medium, w tym publicznego wystawiania, wyświetlania, udostępnienia w Internecie, Intranecie, na portalach społecznościowych itp.

 

III. Składanie zamówień.

1. Kupujący składa zamówienie na wybraną Fotografię poprzez:

a) zaznaczenie właściwego opisu Fotografii, wskazującego na format Fotografii, oraz

b) prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, oraz

c) złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

2. Fotografia zostanie dostarczona pod adres wskazany w Zamówieniu.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędnego bądź niekompletnego wypełnienia Zamówienia oraz za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania z Galerii i tego konsekwencje.

4. Dla uniknięcia wątpliwości, Fotografie, w tym ich opisy i informacje ich dotyczące prezentowane w Galerii nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 [1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm). i poczytuje się za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm).

IV. Realizacja zamówienia, zawarcie umowy sprzedaży.

1. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Kupującego Sprzedawcy.

2. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Kupującemu na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w formularzu zamówienia informację o potwierdzeniu złożenia zamówienia. Informacje o sposobie uiszczenia kwoty nabycia Fotografii zostaną przesłane Kupującemu w odrębnym od potwierdzenia złożenia zamówienia mailu. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia. Kupujący zobowiązany jest dokonać wpłaty kwoty nabycia Fotografii na wskazany numer rachunku bankowego. Sprzedawca ma prawo powstrzymać się z realizacją swojego zobowiązania do czasu wpłaty kwoty nabycia Fotografii.

3. Realizacja zamówienia na Fotografie będzie następować w terminie do 4 tygodni od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą nabycia Fotografii. Do terminu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Fotografii na wskazany adres.

4. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionej ilości Fotografii bądź brak dostępności Fotografii, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

V. Płatności i dostawy.

1. Płatności za Fotografie dokonywane są w formie przelewu bankowego na numer rachunku bankowego, wskazany przez Sprzedawcę.

2. Kupujący dokonuje zakupu Fotografii według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego.

3. Ceny Fotografii są cenami brutto w walucie euro. Cena nie obejmuje kosztów dostawy.

4. Wraz z zapłatą ceny, Sprzedawca przenosi na Kupującego prawo własności egzemplarza Fotografii.

5. Sprzedawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i opakowania Fotografii zabezpieczającego jej całość i nienaruszalność, w szczególności opakowania Fotografii w sposób odpowiedni do środka dostawy.

6. Kupujący jest zobowiązany dokonać sprawdzenia stanu Fotografii po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.), pod rygorem utraty przysługujących Kupującemu uprawnień. W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, należy sporządzić protokół szkody w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając skan protokołu szkody.

7. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego bądź podmiotu realizującego dostawę, w szczególności wskutek wskazania nieprawidłowego (w szczególności błędnego bądź niepełnego) adresu dostawy.

VI. Odstąpienie, zwrot, reklamacja.

1. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia dostawy Fotografii, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie oraz wskazując numer rachunku bankowego na potrzeby zwrotu Ceny, z zastrzeżeniem jednakże postanowień art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia przez Konsumenta, jest on zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 14 dni, zwrotu na koszt własny Fotografii w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić Fotografię w takim składzie ilościowym i jakościowym, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z Fotografią zaświadczenia, certyfikaty, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

2. W przypadku Kupujących, którzy nie są Konsumentami zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Kupującego zobowiązany jest on na własny koszt do zwrotu Fotografii w stanie niezmienionym w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do przesyłki zawierającej zwracane Fotografii Kupujący zobowiązany jest dołączyć otrzymaną od sprzedawcy fakturę VAT bądź paragon oraz pismo informujące o przyczynie odstąpienia od umowy i wskazujące numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu ceny, w szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z Fotografia zaświadczenia, certyfikaty, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

3. Zwrot uiszczonej Ceny nastąpi w sposób określony przez Kupującego w terminie 14 dni od dnia nadejścia zwróconej przez Kupującego Fotografii.

4. Strony niniejszym wyłączają w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie rękojmię i gwarancję.

5. W przypadku Konsumentów, do niezgodności Fotografii z umową zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

6. Reklamacje Sprzedawca rozpatruje nie później niż w terminie 14 dni od ich doręczenia.

7. Konsument zobowiązany jest wskazać w reklamacji wszelkie dane, w tym dane adresowe oraz – o ile tego dotyczy żądanie – numer rachunku bankowego, umożliwiające pojęcie przez Sprzedawcę żądanych działań. W przypadku niezgodności Fotografii z umową, Konsument powinien – w miarę możliwości - dołączyć zdjęcia wykrytych wad dla ułatwienia rozpatrzenia reklamacji, choć nie jest to warunek rozpatrzenia reklamacji.

VII. Dane osobowe.

1. Dane osobowe Kupującego będącego osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Galerii. Przetwarzanie zbieranych danych będzie następować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Kupującego swoich danych osobowych jest dobrowolne.

2. Dane osobowe Kupującego mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

3. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych (wglądu) oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, na zasadach i warunkach określonych ustawą o ochronie danych osobowych.

VIII. Postanowienia końcowe.

1.We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2. Wszelkie pytania można kierować na adres email Sprzedawcy:
gallery@szymonbrodziak.com

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 r.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Galerii. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

back
FUNDACJA RAK'N'ROLL

Rak'n'Roll. Wygraj Zycie! (rak=cancer) is a Fundation which changes the schemes of thinking about an oncological disease and works in order to upgrade quality of cancer survivours living. We spread positive energy, problems are there to be solved. Thanks to our actions women started to go through the sickness proudly, with dignity and live with joy. Foundation has an official status of “Organisation of Public Good”.  

More information: http://www.raknroll.plRak'n'Roll. Wygraj Zycie! to fundacja, ktora zmienia schemat myslenia o chorobie nowotworowej i dziala na rzecz poprawy jakosci zycia chorych na raka. Siejemy pozytywna energie, problemy traktujemy rzeczowo. Dzieki naszym akcjom kobiety chore na raka zaczely walczyc o swoja kobiecosc w chorobie, o to aby chorowac godnie i zyc z radoscia. Sukcesywnie remontujemy poczekalnie onkologiczne, tak aby staly sie one miejscami bardziej przyjaznymi chorym. Mamy status Organizacji Pozytku Publicznego. 

Wiecej informacji: http://www.raknroll.pl

FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

EMPOWERING Children Foundation – form 22 years we help children-victims od violence and sexual abuse. Thanks to support of many sensitive people, we are able to give them a new lease of life. The funds from your purchase will mainly support a programme devoted to Anonymous Trust Call Centre for Children and Teenagers.

More information: http://www.fdds.plFundacja Dajemy dzieciom siłę – od 22 lat pomaga dzieciom-ofiarom przemocy i wykorzystywania seksualnego. Dzieki wsparciu wielu ludzi, ktorym los dzieci nie jest obojetny, jestesmy w stanie przywrocic im radosc z dziecinstwa. Fundusze zebrane dzieki Tobie zostana przeznaczone glownie na rozwoj programu Bezpłatnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Mlodzieży.

Wiecej informacji: http://www.fdds.pl

SOS WIOSKI DZIECIECE

SOS Children's Villages in Poland is a charity organisation acting for the sake of strengthening families threatened with a split up and caring for orphaned and abandoned children. Thanks to the international experience, the Association has been carrying out its mission for over 29 years. Currently, there are 1276 children under the Association's care.

More information: http://www.wioskisos.orgStowarzyszenie SOS Wioski Dzieciece w Polsce to organizacja dobroczynna, ktora dziala na rzecz umacniania rodzin zagrozonych rozpadem oraz opiekuje sie opuszczonymi i osieroconymi dziecmi. Wykorzystujac miedzynarodowe doswiadczenie, z powodzeniem realizujemy swoja misje w Polsce juz od ponad 29 lat. Pod opieka Stowarzyszenia znajduje sie obecnie ponad 1276 dzieci.

Wiecej informacji: http://www.wioskisos.org

FUNDACJA DZIECIOM

The Foundation for Children  'Help on Time' is a nonprofit organization, established in 1998. Our activities are mostly concerned with raising funds for complicated operations, expensive treatment, long-term rehabilitation in our Rehabilitation Centre called AMICUS. The Foundation has already helped more than 21,000 families.

More information: http://www.dzieciom.plFundacja Dzieciom „Zdazyc z Pomoca” to organizacja pozytku publicznego dzialajaca od 1998 r. Wspiera chore i niepelnosprawne dzieci z całej Polski, pozyskujac srodki na ich leczenie i rehabilitacje oraz zapewnia im bezplatna rehabilitacje we wlasnym Osrodku Rehabilitacji AMICUS. Fundacja wsparla juz ponad 21.000 rodzin.

Wiecej informacji: http://www.dzieciom.pl

POSTER #06, FORMAT xCM, PRICE + P&P
SHIPMENT DETAILS
FIRST NAME
LAST NAME
EMAIL
PHONE
ADDRESS
ZIP CODE
CITY
COUNTRY
CURRENCY
QUANTITY
SHIPPING35.00 PLN
PROMO CODE


I WANT TO PROVIDE ADDITIONAL INVOICE DATA


INVOICE DATA
COMPANY
TAX NUMBER
EMAIL
PHONE
ADDRESS
ZIP CODE
CITY
COUNTRYPAYMENT METHOD
CREDIT CARD / BANK TRANSFER    You will receive a separate email with payment instructions.
The order will be processed right after receiving the confirmation of payment.
Depending on the country, please allow 2-7 working days for delivery.

I ACCEPT TERMS AND CONDITIONS / AKCEPTUJE REGULAMIN

I WANT TO SUBSCRIBE FOR NEWSLETTER (UPDATES & DISCOUNTS)

Please fill in all the fields.
Please choose payment method.
You have to accept terms and conditions.


ORDER SEND REQUEST
BACK


 
 
POSTER #06
FORMAT EDITION EXTRA PRICE

45.00 x 47.00 CM NEW! P, S 195.00 PLN

70.00 x 74.00 CM - P, S 395.00 PLN

100.00 x 106.00 CM NEW! P, S 695.00 PLN

NEW FORMATS AVAILABLE!

38% of net income goes to CHARITY (Empowering Children Foundation)
www.fdds.pl


P - poster with Brodziak logo
S - author's signature


IMPORTANT
*posters are not framed, delivered in a tube
*postage&packaging (P&P) costs are not included
*framing service available on special order

 

ORDER NOW
BACK

 
 
 
next